Benacchio, Franko, Universidad Adolfo Ibañez, Chile